Rätt att arbeta tills du är 69 år

Beslut är fattat om höjd LAS-ålder
Den 18 juni beslutades att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.

Vi lever allt längre samtidigt som det råder stor och växande arbetskraftsbrist inom många yrken. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet förlängas. För att bättre kunna ta tillvara på äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden behöver fler som vill kunna arbeta längre upp i åldrarna. 

Arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, ska höjas till 69 år. 

För arbetstagare blir konsekvensen att de i ökad utsträckning själva kan välja när de vill gå i  pension. De som vill får rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder. 

Kravet på saklig grund för uppsägning ska gälla tills arbetstagaren uppnått 69 år. Den nuvarande möjligheten för arbetsgivaren att avbryta anställningen med ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen kommer att tas bort.

För att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår LAS-åldern ska kravet på saklig grund för uppsägning inte längre gälla efter den tidpunkten. Detta innebär att arbetsgivaren ska – genom ett förenklat uppsägningsförfarande –
kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund. 

Även åldern för när de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas från 67 år till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. 

Den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare, s k pensionärsanställning, kommer att tas bort. 
Pensionsgruppens överenskommelse
Lagändringarna bygger på Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. 

Lagändringarna ska ske i två steg. Den 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre arbetstagares anställningsskydd träda i kraft och åldersgränserna höjas från 67 till 68 år. Den 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas från 68 till 69 år.

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Om arbetstagaren fortsätter att arbeta efter 67 års ålder krävs saklig grund för uppsägning. 

Källa:
Regeringens proposition 2018/19:81; Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år. 

Tholin & Larsson
https://www.tholin.se/artiklar/beslut-ar-fattat-om-hojd-las-alder/